Etikos kodeksas

UAB „Resursas“ veikla pagrįsta tvirtomis vertybėmis, kuriomis vadovaujamės vykdydami ir nuolat tobulindami savo veiklą. Mes siekiame tvaraus konkurencinio pranašumo, todėl mums ypač svarbu, kad mūsų klientai, partneriai, darbuotojai ir kitos suinteresuotosios šalys pasitikėtų mūsų kompetencija bei teikiamų paslaugų kokybe. Tikime, kad mūsų sėkmė priklauso nuo mūsų klientų, partnerių ir darbuotojų sėkmės, todėl mūsų tikslas išlaikyti gerbiamo ir patikimo rangovo, partnerio ir darbdavio vardą.

Savo verslą vykdome atsakingai, atsižvelgdami į klientų, partnerių bei darbuotojų pagrįstus lūkesčius. Dirbame sąžiningai, etiškai ir laikydamiesi teisės aktų reikalavimų. Bendrovės reputacija – pagrindinė mūsų vertybė. Gerbiame kiekvieno žmogaus teises, pasisakome už sveikas darbo sąlygas ir netoleruojame korupcijos. Kad pasiektume savo strateginių tikslų, sutelkėme kompetentingų, nuolat savo įgūdžius tobulinančių profesionalų komandą, kurios nariams etiškas elgesys yra neatsiejama kasdienės veiklos vykdymo taisyklė.

Šis etikos kodeksas taikomas visose mūsų veiklos srityse, todėl mes siekiame ir tikime, kad visi UAB „Resursas“ darbuotojai vadovaujasi šiais principais.

Mūsų vizija

Vystyti ilgalaikę partnerystę su klientais ir tapti lyderiais mechaninių paslaugų teikimo srityje Lietuvoje ir Europoje.

Mūsų misija

Teikti aukščiausios kokybės paslaugas pramonės sektoriui ir nuolat vystyti turimus resursus, siekiant užtikrinti partnerių konkurencinį pranašumą.

Mūsų vertybės

Bendrovės veikla grindžiama šiomis vertybėmis:

PATIKIMUMAS – Jūsų tikslas yra ir mūsų tikslas. Keliame aukštus reikalavimus ir prisiimame atsakomybę už savo darbuotojus, paslaugas bei procesus.

PAGARBA – Gerbiame savo klientus ir partnerius, akcininkus, vietos bendruomenę ir darbuotojus. Esame etiški bei tolerantiški visoms nuomonėms. Tikime, kad pagarba kiekvieno darbui ir indėliui į bendrą veiklą padeda siekti norimų rezultatų.

PAŽANGA – Vadovaujamės pažangia verslo praktika ir ieškome naujų galimybių. Visada siekiame nuolatinio tobulėjimo, kad užtikrintume aukščiausią kompetencijos lygį. Inovacija yra neatsiejama mūsų verslo dalis ir siekiame, kad mūsų sprendimai atitiktų nuolat besikeičiančias industrijos pokyčių tendencijas pasauliniu mastu.                      

ATSAKOMYBĖ – Tausojame aplinką bei žmonių sveikatą. Mums rūpi kiekvienas klientas, partneris, darbuotojas, projektas ir užduotis. Mes laikomės aukštų etikos standartų ir vykdome prisiimtus įsipareigojimus.

DARBUOTOJAI – Ugdome kompetenciją ir siekiame sveikos darbo atmosferos. Kiekvienam komandos nariui sudarome lygias asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes.

BENDRADARBIAVIMAS – skiriame išskirtinį dėmesį klientų poreikiams bei lūkesčiams. Aktyviai bendradarbiaujame su savo partneriais ir dalijamės bendromis žiniomis, įžvalgomis bei skatiname tvarią partnerystę. Siekiame maksimaliai tenkinti klientų lūkesčius ir sukurti pridėtinę vertę jų verslui.

 1. Mūsų įsipareigojimai

Teisės aktų laikymasis

Teisės aktų laikymasis – tai neginčijamas reikalavimas, taikomas mūsų bendrovei ir jos darbuotojams. UAB „Resursas“ ir visi bendrovės darbuotojai privalo laikytis galiojančių vietos ir kitų šalių, kuriuose vykdomi darbai, teisės aktų reikalavimų. Visi darbuotojai privalo susilaikyti nuo bet kokio elgesio, kuris galėtų įtraukti bendrovės darbuotoją, kitų įmonių darbuotojus ar pačią bendrovę į neteisėtą ar nesąžiningą veiklą. Bendrovė tikisi, kad darbuotojai laikosi visų įstatymų, skirtų saugoti sveikatą, saugumą ir aplinką, taip pat kad darbuotojai gauna visus reikiamus leidimus ir savo darbus atlieka griežtai laikydamiesi atitinkamų teisės aktų reikalavimų.

Santykiai su visuomene

Mūsų bendrovė skiria daug dėmesio savo skelbiamos informacijos kokybei ir siekia skelbti skaidrią bei patikimą informaciją apie mūsų veiklą. Visą informaciją apie savo veiklą atskleidžiame griežtai vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytais reikalavimais ir remdamiesi autentiškumo, operatyvumo, kokybiškumo bei informatyvumo principais. Bet kuriems tretiesiems asmenims, kurie nėra bendrovės klientai ar partneriai, bendrovė teikia jai svarbią informaciją tik per įgaliotus bendrovės darbuotojus. UAB „Resursas“ darbuotojams draudžiama atskleisti tretiesiems asmenims pagal pareigas turimą, ar dėl užimamų pareigų žinomą, ar kitais būdais prieinamą konfidencialią informaciją. Darbuotojams taip pat draudžiama atskleisti konfidencialią informaciją kitiems bendrovės darbuotojams, neturintiems teisės ją žinoti.

Aplinkosauga

Esame įsipareigoję planuoti ir atlikti darbus, naudodami veiksmingas priemones, siekdami gerokai sumažinti neigiamą poveikį aplinkai.

Mes laikomės ISO 14001 „Aplinkosaugos vadybos sistemos“ reikalavimų, kurie užtikrina neigiamo poveikio aplinkai mažinimą. Mes siekiame nuolat tobulinti savo aplinkosaugos vadybos veiklą ir užtikrinti, kad aplinkosaugos politika būtų taikoma ir jos laikomasi kiekviename projekte.

Mes nuolat investuojame į įvairius atsinaujinančius energijos šaltinius, maksimaliai padidiname perdirbimą ir, pagal galimybes, sumažiname susidarančių atliekų kiekį. Vykdydami savo veiklą, siekiame mažinti energijos ir vandens suvartojimą. Vienas iš didžiausių mūsų prioritetų palaipsniui sumažinti išmetamą CO2 kiekį, naudojant pažangias ir modernias aplinkosaugos priemones.  

 1. Sąžiningas elgesys bendrovėje

Vadovavimo principai

UAB „Resursas“ kiekvienas darbuotojas turi teisę į teisingą vadovavimą. Vadovavimas pagrįstas atvirumu ir pasitikėjimu. Gero vadovavimo kriterijus – atviras ir pagarbus bendravimas su darbuotojais. Kiekvienas darbuotojas turi teisę žinoti strateginius verslo tikslus, jo padalinio ir savo asmeninius tikslus, uždavinius bei ateities perspektyvas.

Vadovaudami laikomės bendrai priimtų vadovavimo principų: 

 • Mes siekiami lyderystės, rodydami pavyzdį;
 • Mes keliame sau aiškius tikslus;
 • Mes skatiname asmeninių įgūdžių ir profesinių žinių tobulinimą;
 • Mes esame už inovatyvumą;
 • Mes rūpinamės savo darbuotojais;
 • Nepriklausomai nuo pareigų ar statuso, esame atviri bendrauti ir bendradarbiauti;
 • Mes suteikiame įgaliojimus ir suteikiame atsakomybę.

Vadovaudamiesi šiais principais mes priimame sprendimus ir vykdome savo kasdieninę veiklą.

Santykiai su kolegomis ir darbo aplinka

Santykiai su darbuotojais yra pagrįsti ilgalaikiu bendradarbiavimu, abipuse pagarba, atvirumu ir įsipareigojimų vykdymu. Sudarome saugą atitinkančias darbo sąlygas kiekvienam darbuotojui. Visi darbuotojai darbo metu privalo elgtis dalykiškai: korektiškai, mandagiai, laikytis bendravimo etikos taisyklių bei elgtis taip, kad jų veiksmai nepakenktų bendrovės dalykinei reputacijai. Ne darbo metu darbuotojai taip pat turėtų vengti bet kokių situacijų, kuriose jų netinkamas elgesys galėtų būti siejamas su bendrove bei bet kokiu būdu menkinti jos reputaciją. Netoleruojame nei psichologinio, nei fizinio, nei emocinio smurto.

Lygiateisiškumas ir diskriminacija

Mes taikome lygių galimybių personalo valdymo politiką, atitinkančią teisės aktų reikalavimus ir visuotinai pripažintas žmogaus asmenines bei kolektyvines teises ir laisves. Visiems darbuotojams suteikiamos vienodos galimybės darbo metu. Bendrovė vykdo savo veiklą taip, kad visiems darbuotojams būtų užtikrintos vienodos darbo sąlygos, galimybės kelti kvalifikaciją, siekti profesinio mokymo, persikvalifikuoti, įgyti praktinio darbo patirties, taip pat teikiamos vienodos lengvatos neatsižvelgiant į darbuotojų amžių, lytį, rasę, tautybę, kalbą, kilmę, negalią, religiją, socialinę padėtį, tikėjimą, įsitikinimus ar pažiūras.

Draudžiame bet kokią diskriminaciją darbe. Draudžiame bet kokį spaudimą darbuotojams ar jų persekiojimą dėl jų moralinių įsitikinimų. Kiekvienas darbuotojas turi teisę, kad jo vadovai, pavaldiniai ir kolegos su juo elgtųsi sąžiningai ir pagarbiai.

Patyčios ir priekabiavimas

Bendrovė skatina palaikyti darbo aplinką, kurioje nebūtų patyčių, bauginimo ar priekabiavimo. Mūsų bendrovė netoleruoja jokių patyčių – mes tikime ir vadovaujamės tarpusavio lygybės ir pagarbos darbo vietoje principu ir reikalaujame, kad darbo aplinkoje nebūtų daromi jokie aktyvūs ar pasyvūs veiksmai, kurie galėtų neigiamai paveikti asmens garbę ir orumą. Mes suprantame patyčių poveikio asmeniui žalą ir jų netoleruojame bei įsipareigojame imtis griežtų prevencinių veiksmų. Darbuotojai, kurie mano, kad iš jų yra tyčiojamasi ar priekabiaujama, turi nedelsdami kreiptis į savo tiesioginį vadovą ar direktorių. Su patyčiomis ar priekabiavimu susiję skundai nagrinėjami skubos tvarka ir, atsižvelgiant į jų pobūdį ir jautrumą, konfidencialiai. Pasitvirtinus patyčių ar priekabiavimo faktui, bendrovė taiko atitinkamas drausmines poveikio priemones kaltiems asmenims, įskaitant atleidimą iš darbo.

Sveikata ir saugumas

Darbuotojų sauga ir sveikata yra pagrindinis bendrovės prioritetas, todėl suteikiame saugias ir sveikas sąlygas darbo vietose bei nuolat jas geriname, užtikriname darbo procesų saugumą, atsižvelgiame į sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius, įgyvendiname prevencines priemones. Bendrovėje taikomos įstatymų ir vidaus teisės aktų nustatytos darbuotojų  saugos ir sveikatos taisyklės. Kiekvienas darbuotojas turi žinoti jo darbo aplinkai ir jam taikomas darbuotojų  saugos ir sveikatos taisykles ir privalo jų laikytis. Be to, darbuotojai privalo rūpintis kitų darbuotojų sauga ir sveikata ir informuoti bendrovės vadovus apie nesaugias darbo vietas.

Alkoholis ir kitos psichotropinės medžiagos darbo vietoje

Siekiame sukurti saugią ir sveiką aplinką visiems darbuotojams, partneriams ir klientams, todėl UAB „Resursas“ darbo vietose draudžiama naudoti narkotines ar psichotropines medžiagas bei alkoholį. Bendrovė netoleruoja bet kokio neteisėto psichiką veikiančių medžiagų naudojimo ir laikymo darbo vietoje, taip pat neteisėto disponavimo jomis, jų platinimo ar gaminimo. Dirbant mūsų bendrovėje bei lankantis ar dirbant pas bendrovės klientus draudžiama būti apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų, įskaitant alkoholį.

 1. Santykiai su klientais, tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais

Su klientais, tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais siekiame ilgalaikių ir abipusiai naudingų verslo santykių, kuriuos grindžiame pagarba, sąžiningumu, profesionalumu, pasitikėjimu, įsipareigojimų vykdymu bei efektyvia komunikacija. Klientus, tiekėjus, subrangovus ir kitus verslo partnerius vertiname vienodai, nediskriminuodami. Tikime, kad dialogas ir glaudus bendradarbiavimas siekiant tvaraus konkurencinio pranašumo ir darnaus vystymosi leidžia sėkmingai plėtoti veiklą ir daro teigiamą įtaką visoms suinteresuotoms šalims, įskaitant socialinei ir verslo aplinkai. Iš savo tiekėjų, subrangovų tikimės, kad jie nuolat tobulės siekdami aukščiausių socialinių, aplinkos apsaugos ir verslo etikos standartų ir imsis atitinkamų prevencinių ir (ar) koregavimo priemonių veiklai tapus nesuderinamai su atsakingo verslo principais. Tuo pat metu UAB „Resursas“ įsipareigoja remti ir teikti visokeriopą pagalbą tiekėjams, subrangovams didinant jų sąmoningumą atsakingo verslo srityje ir vystant veiklą laikantis tvarumo ir atsakomybės principų. Bendraudami su klientais, tiekėjais, subrangovais ir kitais verslo partneriais, netoleruojame kyšininkavimo ir kitų neteisėto pasipelnymo būdų. Netoleruojame vaikų darbo ir bet kokio pobūdžio priverstinio ar privalomojo darbo.                    

 1. Santykiai su konkurentais

Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Vykdant savo veiklą, mes laikomės konkurencijos srityje taikomų teisės aktų reikalavimų. Vengiame situacijų, kuriose atsiranda rizika, kad sąžiningos konkurencijos principai gali būti pažeisti. Jei kyla bet kokių nesutarimų ar prieštaravimų santykiuose su konkurentais, pirmumą visada teikiame deryboms bei kompromisų paieškai. Mes nesidaliname su konkurentais informacija apie kainas ar jų nustatymo principus, apie dalyvavimą konkursuose, savo išlaidų struktūrą, strateginius spendimus ir kitą informaciją, kuri nėra vieša ir neturėtų būtų žinoma konkurentams.

 1. Korupcija

Siekiame verslo sandorių, kurie geriausiai atitiktų mūsų bendrovės interesus ir strateginius tikslus. Derybos ir jokia kita veikla neturi sukelti elgesio (veikimo ar neveikimo), kurie galėtų būti vertinami kaip aktyvi ar pasyvi korupcija, bendrininkavimas prekyboje ar favoritizmas. Duoti ar gauti kyšius iš klientų, tiekėjų, subrangovų ir kitų verslo partnerių draudžiama ir jokiais būdais netoleruojama bendrovės. Visi mūsų darbuotojai privalo vengti bet kokių aplinkybių, kurioms esant galėtų būti padaryta žala bendrovės reputacijai ar kitiems materialiems bei nematerialiems bendrovės interesams. Mūsų darbuotojai privalo susilaikyti nuo bet kokių veiksmų ar sandorių, kurie prieštarauja Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos korupcijos ir pinigų plovimo prevencijos įstatymams ir kitiems teisės aktams.