Tiekėjų elgesio kodeksas

Veiklos apimtys ir verslo procesai turi reikšmingos įtakos šalies ekonominiam gyvenimui, todėl ypatingą dėmesį bendrovė skiria darniam vystymuisi ir socialinės atsakomybės įgyvendinimui.

PATIKIMUMAS – Jūsų tikslas yra ir mūsų tikslas. Keliame aukštus reikalavimus ir prisiimame atsakomybę už savo darbuotojus, paslaugas bei procesus.

PAGARBA – gerbiame savo klientus ir partnerius, akcininkus, vietos bendruomenę ir darbuotojus. Esame etiški bei tolerantiški visoms nuomonėms. Tikime, kad pagarba kiekvieno darbui ir indėliui į bendrą veiklą padeda siekti norimų rezultatų.

PAŽANGA – vadovaujamės pažangia verslo praktika ir ieškome naujų galimybių. Visada siekiame nuolatinio tobulėjimo, kad užtikrintume aukščiausią kompetencijos lygį. Inovacija yra neatsiejama mūsų verslo dalis ir siekiame, kad mūsų sprendimai atitiktų nuolat besikeičiančias industrijos pokyčių tendencijas pasauliniu mastu.                      

ATSAKOMYBĖ – tausojame aplinką bei žmonių sveikatą. Mums rūpi kiekvienas klientas, partneris, darbuotojas, projektas ir užduotis. Mes laikomės aukštų etikos standartų ir vykdome prisiimtus įsipareigojimus.

DARBUOTOJAI – ugdome kompetenciją ir siekiame sveikos darbo atmosferos. Kiekvienam komandos nariui sudarome lygias asmeninio tobulėjimo ir karjeros galimybes.

BENDRADARBIAVIMAS – skiriame išskirtinį dėmesį klientų poreikiams bei lūkesčiams. Aktyviai bendradarbiaujame su savo partneriais ir dalijamės bendromis žiniomis, įžvalgomis bei skatiname tvarią partnerystę. Siekiame maksimaliai tenkinti klientų lūkesčius ir sukurti pridėtinę vertę jų verslui.

Tai yra mus vienijančios vertybės, UAB „Resursas” strategijos dalis, į kurią atsižvelgdami parengėme Tiekėjų elgesio kodeksą ir siekiame, kad mūsų rangovai bei tiekėjai taip pat vadovautųsi šiais principais.

Mūsų įsipareigojimai tiekėjams

Resursas, UAB nuolat siekia tobulėti ir priimti geriausius spendimus bei laikytis aukščiausių veiklos standartų. To iš mūsų tikisi mūsų partneriai, klientai ir darbuotojai. Stengiamės kurti kultūrą, pagrįstą bendros atsakomybės už darbuotojų sveikatą ir saugą, žmogaus teises, verslo etiką, darbuotojų bei vietos bendruomenių gyvenimo kokybę, tausų gamtos išteklių valdymą bei aplinkos apsaugą principais, kuriuos taikome visoje tiekimo grandinėje ir bendradarbiaudami su savo tiekėjais.

Veiklos tvarumą ir atsakomybę siekiame įtvirtinti visuose pirkimo procesuose, įskaitant tiekėjų vertinimo ir atrankos procesus, UAB „Resursas” tiekėjų elgesio kodeksą laikydami neatsiejama bendradarbiavimo su tiekėjais dalimi. Tikime, kad dialogas ir glaudus bendradarbiavimas siekiant tvarumo ir darnaus vystymosi leidžia sėkmingai plėtoti veiklą ir daro teigiamą įtaką mūsų tiekėjams, o toks požiūris duoda naudos tiek mums, tiek mūsų tiekėjams bei socialinei ir verslo aplinkai.

Ko tikimės iš tiekėjų

Bendradarbiaujame su geriausiais tiekėjais, nuolat tobulinančiais savo veiklą ir siekiančiais patenkinti vis didėjančius rinkos lūkesčius, bei skatiname juos diegti ir tobulinti atsakingo verslo praktikas, atitinkančias Resursas, UAB tiekėjų elgesio kodekso gaires.

Esame pasiryžę bendradarbiauti su tiekėjais, suprantančiais bei palaikančiais mūsų požiūrį ir siekiančiais tobulinti gerąją praktiką šiose mums svarbiose srityse, kuriose bendrovė išsikėlė ambicingus tikslus:

 

 1. SOCIALINIAI STANDARTAI

Darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimas

 • Tiekėjas privalo laikytis visų darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • Tiekėjas turi užtikrinti saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, diegdamas ir įgyvendindamas atitinkamas procedūras, sertifikuotas DSS vadybos sistemas ir (ar) vidines programas, taip pat gerąsias praktikas ir sprendimus, kuriais siekiama užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams bei išvengti tiekėjo darbuotojų profesinių traumų ir susirgimų;
 • Tiekėjas yra nustatęs tikslus saugos srityje, siekdamas sumažinti pavojus: stebi, analizuoja ir fiksuoja šių tikslų įgyvendinimą bei veiklą, susijusią su nuolatiniu saugos darbe gerinimu. 

Siekis užtikrinti orias ir nediskriminuojančias darbo sąlygas

 • Tiekėjas laikosi visų darbo santykius reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • Tiekėjas užtikrina lygias galimybes visiems darbuotojams naudotis vienodomis darbo sąlygomis;
 • Tiekėjas netoleruoja žeminančio elgesio ir priekabiavimo darbe;
 • Tiekėjas atsakingai vadovauja darbuotojams, užtikrindamas darbuotojų gebėjimų ugdymą, saugą darbe, tinkamą profesinės veiklos ir asmeninio gyvenimo suderinimą.

Pagarba žmogaus teisėms

 • Tiekėjas užtikrina lygias teises ir galimybes darbe, savo veikloje netaiko jokių priemonių, diskriminuojančių darbuotojus ir kitus suinteresuotus asmenis (pvz., klientus) dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, etninės kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, pažiūrų ar politinių įsitikinimų;
 • Tiekėjas gerbia darbuotojų teisę burtis į organizacijas, jeigu šių organizacijų tikslai neprieštarauja taikomiems teisės aktams.

 

 1. APLINKOSAUGOS STANDARTAI

Nuolatinis tobulėjimas poveikio aplinkai valdymo srityje

 • Tiekėjas laikosi jo veiklos poveikį aplinkai reglamentuojančių teisės aktų nuostatų;
 • Tiekėjas nuolat vertina jo veiklos neigiamo poveikio aplinkai riziką ir deda visas pastangas, kad šią riziką sumažintų;
 • Tiekėjas yra nustatęs tikslus, kuriais siekiama sumažinti neigiamą veiklos poveikį aplinkai.

Atsakingas žaliavų įsigijimas ir naudojimas

 • Tiekėjas siekia įsigyti žaliavas atsakingai, tausodamas aplinką ir atsižvelgdamas į aplinkos apsaugos kriterijus;
 • Tiekėjas siekia racionaliai naudoti žaliavas ir gamtinius išteklius.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakų mažinimas

 • Tiekėjas siekia mažinti tiesiogiai arba netiesiogiai dėl tiekėjo vykdomos veiklos susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų, įskaitant anglies dioksidą, kiekius kiek tai pagrįstai leidžia tiekėjo vykdomos veiklos mastas ir pobūdis. 

Atsakingas atliekų tvarkymas

 • Tiekėjas laikosi atliekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
 • Tiekėjas siekia mažinti dėl vykdomos veiklos susidarančių atliekų kiekius;
 • Tiekėjas užtikrina tinkamą atliekų tvarkymą, įskaitant bendradarbiavimą su atliekų perdirbėjais, siekdamas sumažinti neigiamo atliekų poveikio aplinkai riziką.

 

 1. ETIKOS STANDARTAI IR VADYBOS SISTEMOS

Atsakingas tiekėjo veiklos poveikio visuomenei ir aplinkai valdymas

 • Siekiant užtikrinti verslo plėtrą ir atsakingą verslo poveikio aplinkai bei socialinio gyvenimo kokybei valdymą verta nustatyti atitinkamus tikslus ir principus, išdėstytus darbuotojams ir kitiems suinteresuotiems asmenims suprantama forma. Todėl tiekėjas turi būti nustatęs veiklos tvarumo ir atsakomybės principus bei jų įgyvendinimo priemones ir šiam tikslui parengęs atitinkamus dokumentus, kuriuose būtų numatyti tiekėjo veiklos prioritetai aplinkos apsaugos, socialinėje bei vadybos srityse.

Kova su korupcija

 • Tiekėjas savo veikoje netoleruoja jokių korupcijos formų;
 • Susidūręs su korupcijos apraiškomis tiekėjas imasi griežtų priemonių siekiant jas pašalinti bei nuo jų atgrasinti ateityje.

Aukšti verslo etikos standartai

 • Visose veiklos srityse tiekėjas vadovaujasi etiško elgesio principais;
 • Tiekėjas siekia įgyvendinti sprendimus, didinančius darbuotojų ir vadovų sąmoningumą bei etiško elgesio principų suvokimą.

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Resursas, UAB tiekėjų elgesio kodeksas skirtas visiems tiekėjams ir rangovams, bendradarbiaujantiems su Resursas, UAB.

Iš savo tiekėjų tikimės, kad jie nuolat tobulės siekdami aukščiausių socialinių, aplinkos apsaugos ir verslo etikos standartų, nustatytų Resursas, UAB tiekėjų elgesio kodekse, ir imsis atitinkamų koregavimo priemonių veiklai tapus nesuderinama su atsakingo verslo principais. Tuo pat metu Resursas, UAB įsipareigoja remti ir teikti visokeriopą pagalbą tiekėjams didinant jų sąmoningumą atsakingo verslo srityje ir vystant veiklą laikantis tvarumo ir atsakomybės principų. Tikime, kad pagarba šiame kodekse nustatytiems principams ir standartams bei jų laikymasis prisidės prie bendradarbiavimo ir partnerystės su tiekėjais stiprinimo bei paskatins visų suinteresuotų šalių veiklos plėtrą.