Sveikatos, saugos, aplinkosaugos ir kokybės politika

UAB „Resursas“ (toliau – Bendrovė) yra įsipareigojusi saugoti Bendrovės darbuotojų ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių žmonių sveikatą ir saugumą, taip pat užtikrinti saugią darbo aplinką, kuriai keliami aukšti saugumo standartai, įskaitant žmonių saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugą, taršos prevenciją, efektyvų išteklių naudojimą bei poveikio klimato kaitai mažinimą.

Bendrovė suinteresuota ir pasiryžusi užtikrinti, kad Bendrovės klientų poreikiai ir lūkesčiai būtų ne tik patenkinti, bet ir viršyti. Bendrovė išsikėlusi ilgalaikį tikslą – teikti aukštos kokybės paslaugas, produktus, optimizuojant kaštus ir paslaugų teikimo laiką.

Bendrovė veiklą vykdo pagal akredituotas ir pripažintas kokybės, darbo saugos bei aplinkosaugos valdymo sistemas: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA ** bei kitus susijusius teisės aktus ir taikomus reikalavimus.

Bendrovės vadovai, vadovaudamiesi šia politika ir Bendrovės valdymui bei kitoms jos veiklos sritims taikomų teisės aktų ir standartų reikalavimais, įsipareigoja laikytis nustatytų veiklos procesų ir sutartų darbo procedūrų ir tikisi to paties iš Bendrovės darbuotojų ir kitų Bendrovės veikloje dalyvaujančių asmenų. Taip pat Bendrovė įsipareigoja nuolat tobulinti Bendrovės veiklos rezultatus ir gerinti mikroklimatą puoselėjant ilgalaikius santykius su darbuotojais ir Bendrovės partneriais – tai yra neatsiejama Bendrovės verslo sėkmės dalis.

Bendrovės įsipareigojimai:

  • Laikytis visų nustatytų sveikatos, saugos, aplinkosaugos bei kokybės įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų ir nuolat tobulėti, nusistatant aiškius procesus, tikslus, stebėti jų pasiekimo rezultatus ir skatinti suinteresuotas šalis teikti konstruktyvią kritiką ir pastabas, siekiant pagerinti Bendrovės veiklą.
  • Užtikrinti saugią darbo aplinką ir vietas visiems darbuotojams, rangovams, lankytojams ir visuomenės nariams, aprūpinant juos būtinomis asmens apsaugos priemonėmis, įrankiais ir kitomis darbo priemonėmis.
  • Užtikrinti, kad visiems darbuotojams ir susijusioms šalims būtų suteiktas tinkamas apmokymas ir informacija, kad jie galėtų saugiai dirbti ir kompetentingai atlikti savo pareigas.
  • Savo veikloje nustatyti visas galimas sveikatos ir saugos, aplinkosaugos bei kokybės rizikas ir, pagal galimybes, nedelsiant jas pašalinti ar sušvelninti galimus pavojus.
  • Aktyviai bendrauti su Bendrovės darbuotojais klausimais, kurie gali turėti įtakos jų sveikatai ir saugai, skatinti juos pranešti apie nesaugias darbo vietas, su darbuotojų sauga ir sveikata bei kitais darbo organizavimo ir vykdymo klausimais susijusias problemas ar pažeidimus.
  • Užtikrinti, kad visi Bendrovės vykdomi darbai būtų efektyviai planuojami, įskaitant naudojamus išteklius bei, kad darbai būtų atlikti patyrusių ir kompetentingų darbuotojų.
  • Nuolat mažinti poveikį gamtai efektyviai naudojant išteklius, tobulinant įrangą, mažinant eksploatacines atliekas bei investuojant į atsinaujinančios energijos šaltinius.
  • Užtikrinti, kad visos subrangos įmonės vykdytų veiklą remdamosis šios politikos nuostatais.
  • Skatinti kultūrą, kurioje visi darbuotojai tiki ir yra įsipareigoję pasiekti tiek bendrus, tiek asmeninius tikslus.

Šios politikos laikymasis yra privalomas visiems Bendrovės darbuotojams ir kitiems Bendrovės veikloje dalyvaujantiems asmenims.

Ši politika bus peržiūrima periodiškai, bet ne rečiau kaip kasmet, užtikrinant nuolatinį jos aktualumą.